• CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ QUẢNG HỢP
  • Địa chỉ: xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
  • Điện thoại: (02373)863.195 ; Email: ubndquanghopqx@gmail.com
  • Đơn vị xây dựng: Trung tâm CNTT&TT Thanh Hóa